© Uwe Brendel

- Argostoli

Kefalonia

Argostoli

Kefalonia

Argostoli

Kefalonia

Argostoli

Kefalonia

Argostoli

Kefalonia

Argostoli

Kefalonia

Argostoli

Kefalonia

Argostoli

Kefalonia

Argostoli

Kefalonia

Argostoli

Kefalonia

Argostoli

Kefalonia

Argostoli

Kefalonia

Argostoli

Kefalonia

Argostoli

Kefalonia

Argostoli